Mit hozott az üzleti titok külön szabályozása?

Az új szabályozás háttere

Mi is az üzleti titok most?

 • gazdasági tevékenységhez kapcsolódik
 • titkos, de legalábbis nem könnyen hozzáférhető
 • vagyoni értékkel bír, és
 • a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az ésszerűen elvárható lépéseket megtette.

És ha egyszer vagyoni értékkel rendelkezik

Hogyan sérthető meg az üzleti titok?

 • az üzleti titokhoz engedély nélkül hozzáfér
 • engedély nélkül eltulajdonítja
 • engedély nélkül másolatot készít, vagy
 • üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően más módon megszerzi.

A megsértés lehetséges következményei

 • az üzleti titok felhasználásával előállított áru visszahívása a kereskedelmi forgalomból, vagy ennek a pénzbeli ellentételezése
 • adatszolgáltatás a jogsértő áru forgalmazásában résztvevőkről
 • a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése
 • mindezeken felül a jogosult kártérítést is követelhet, ha pedig a kár összege nem határozható meg, akkor általános kártérítésre lehet igényt tartani. Utóbbi összege nem lehet kevesebb mint az elmaradt hasznosítási díj mértéke.

Konklúzió

Lábjegyzet

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek