Eladó általi finanszírozás — hogyan is működik ez?

  • A még hátralévő és részletekben fizetendő vételárrész összegét vagy az egyes részletek időzítését befolyásolja-e a vállalkozás későbbi jövedelmezősége, a cégben a törlesztésre rendelkezésre álló szabad cash flow?
  • A hátralékos vételár szokásos biztosítéka maga az eladó vállalkozás maga, vagy a vállalkozás egyes eszközei. Körültekintést érdemel annak biztosítása, hogy a jövedelemtermelő tevékenység és szerződésállomány benne is maradjon a cégben ezen idő alatt.
  • Amennyiben a vevő nem tudná fizetni a részleteket, úgy az eladó végső soron jogosult visszavásárolni a cégét. Természetesen ez az egyik fél által sem preferált végkifejlet. Előre meg kell azonban abban is állapodni, ha erre mégis sor kerülne, akkor a vállalkozás időközbeni értéknövekedése vagy esetleges értékcsökkenése befolyásolja-e a visszavásárlási árat!

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek