Earn-out — kifizetés a cégeladás után is

  • az eladó-cégalapító, vagy a menedzsmentben napi szinten tevékenykedő tulajdonostársak távozása nehezen megbecsülhető kihatással jár az eladó vállalkozás üzletmenetére
  • az eladó úgy ítéli meg, hogy a múltbeli dinamikus növekedés a következő években is fenntartható, és ezt érvényesíteni kívánja az eladási árban, vagy
  • a vállalkozás olyan üzleti tervekkel rendelkezik, amelyekben megvan a jelentős növekedés potenciálja, sikerük azonban nem garantálható.
  • Azonban eltérő cél szolgál: earn-out megoldás esetén a vételár összegét kiigazítják a felek az eladó vállalkozás későbbi eredményessége függvényében, vagy még inkább abban a formában jelenik meg, hogy az eladó a vételáron felül meghatározott ideig további kifizetést kap a cégből, amennyiben az a megállapodott jövedelmezőséget eléri vagy más mutatószámot teljesít.
  • És eltérő a potenciális végkifejlete: eladó általi finanszírozás esetén, amennyiben az eladó nem kapja meg a megállapodott összeget, akkor él a biztosítékokkal, és végeredményben visszaveszi a cégét. Ezzel szemben earn-out esetén a legkedvezőtlenebb kifejlet az, hogy a vállalkozás eredményessége nem éri el a remélt szintet, és az eladó nem kap további kifizetést az eredetileg meghatározott (alap)vételáron felül.

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek