Cégutódlás — mit is jelent ez?

A cégutódlás azt a folyamatot ragadja meg, amelyben a családi vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője átadja a vállalkozás vezetését, tipikusan a vállalkozás tulajdonának átruházásával egyidejűleg. A cégutódlás kiinduló oka számos lehet, csakúgy mint a megvalósítás formája. Ebben az értelemben a cégutódlás a generációváltás esetéhez képest tágabb kört foglal magában.

A cégutódlás — különösen német nyelvterületen — egy relatíve gyakran használt fogalom, nincs azonban egységes meghatározása. Számunkra az IfM Bonn (Középvállalkozás Kutató Intézet, Bonn) által is használt cégutódlás fogalom tűnik a legpraktikusabbnak, így ezt vesszük alapul.

A kiindulópont maga a családi vállalkozás abban az értelemben, hogy a vállalkozás tulajdonának többségi része felett egy magánszemély önállóan vagy családtagjaival együtt rendelkezik, és egyúttal a vállalkozás irányítását is ez a magánszemély illetve családtagjai látják el. Röviden megfogalmazva tehát a tulajdon és az irányítás a tulajdonos-ügyvezető kezében összpontosul.

Cégutódlás során ez a tulajdonos-ügyvezető átadja a vállalkozás irányítását. Ez jellemzően együtt jár az tulajdon átruházásával is.

Az átadásnak számos oka lehet. A leggyakoribb természetesen az életkor, de emellett baleset, családtag betegsége, haláleset, vagy egyszerűen a napi üzlettől való visszavonulás igénye. A közös ezekben, hogy az ok az ügyvezető-tulajdonos személyével függ össze.

A cégutódlásnak három, egymástól sok szempontból eltérő formáját (esetkörét) szokás megkülönböztetni az alapján, hogy a vállalkozás utódlása:

Ennek megfelelően a cégutódlás lefedi azt az eset is, ahol:

  • a következő generáció, vagy a tágabb hozzátartozói körből már a cégben aktív szerepet vállaló veszi át a vállalkozást
  • a meglévő menedzsment egy vagy több tagja veszi át a többségi tulajdont és az irányítást menedzsment általi kivásárlás keretében, vagy
  • külső vevő piaci áron és feltételekkel vásárolja meg a vállalkozást.

Egyfajta közbenső megoldás, amikor a tulajdonos-ügyvezető átadja az irányítást egy kívülről hozott (külső) ügyvezetőnek, miközben a tulajdont időlegesen megtartja. Amennyiben az új ügyvezető bizonyítja az alkalmasságát a vállalkozás vezetésére, akkor megnyílik a lehetősége management buyout konstrukcióra, vagy pedig a tulajdonos kihasználhatja azt, hogy a tulajdonostól elkülönült (független) menedzsment, amely a cégeladást követően is a cégben marad, az csökkenti a vállalkozás vevőjének a kockázatát, így az elkülönült menedzsmenttel rendelkező cég magasabb értékkel rendelkezik, és számottevően piacképesebb cégeladás során.

Ezen felül további ismérvek is meghatározhatóak például az alapján, hogy a cégutódlás tervezett, vagy nem tervezett módon történik meg, ingyenesen vagy ellenérték fejében, egy lépésben vagy esetleg egy többlépcsős folyamat eredményeképpen, a vételár kiegyenlítése egy összegben vagy több részletben történik.

A generációváltás sem rendelkezik egységes meghatározással. A gyakorlatban azonban a vállalkozásnak a család következő generációja részére való átadásaként szokás érteni, amely a családi ellenőrzés fenntartását biztosítja, és ahol az átadás ismerve az átadó életkora, mint kiváltó ok. Ebben az értelemben a generációváltás a cégutódlás tágabb fogalmán belül egy speciális helyzetet jelöl.

Noha Magyarországon is számos előremutató kutatás és reprezentatív felmérés történik, például a Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ keretein belül, azonban Németországban nagyobb adatmennyiség áll a kutatók rendelkezésre.

18 ottani kutatás eredményének az összegzése alapján a cégutódlások fele családon belül történik, nagyjából 20%-a cégen belül, míg nagyságrendileg a cégutódlások harmada valósul meg külső befektetőnek való értékesítés által. Feltételezhetőleg ezek az arányok Magyarországon is hasonlóak.

A cégutódlás szimpatikus, mert kellően tág fogalom ahhoz, hogy önmagában lefedje azt a nagyon is életszerű helyzetet, amellyel évre-évre számos alapító-tulajdonos-ügyvezető szembesül: átadja családon belül a vállalkozást arra alkalmas személynek, vagy adja el külső vevőnek, vagy pedig fokozatosan háttérbe vonulva átadja az irányítást a cég már meglévő és bizonyított menedzsmentjének. Ha pedig a cégutódlás nem tud megtörténni, akkor praktikusan a végelszámolás marad.

Emelett a cégutódlás egy semleges, leíró jellegű fogalom, amelyhez nem kapcsolódik olyan érzelmi töltés, mint amelyet a generációváltás tud hordozni.

A cégutódlás mindhárom formája esetén rendelkezésre állunk célszerű szolgáltatásokkal, magunk illetve közreműködő partnereink révén.

Családon belüli átadás esetén a hangsúlyt inkább a cégutódlási folyamat (generációváltás) előkészítésére és lebonyolítására érdemes helyezni.

Cégen belüli átadás esetén a felek között jellemzően hosszú évek alatt kialakult bizalom az üzleti feltételekben való megállapodást nagyban segítheti, azonban a felek szempontjait és érdekeit kellő alapossággal kezelő cégátadás dokumentáció nem megkerülhető.

Amennyiben a cégeladás külső vevő, szakmai vagy pénzügyi befektető részére történik, úgy az eladó vállalkozás méretéhez igazodó szolgáltatáscsomaggal a Standard, illetve Private cégértékesítési platformunk igénybevételét ajánljuk.

Tekintse meg további oldalainkat amennyiben vállalkozást eladna, vagy vállalkozást venne, illetőleg a Standard platformon meghirdetett eladó cégek között keresne, vagy akár többet megtudna a Private platform működéséről.

Originally published at https://uzletresz.com on December 22, 2020.

--

--

--

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adequit on Medium

Adequit on Medium

Adequit operates the uzletresz.com website available in Hungarian. uzletresz.com Cégértékesítési és tőkebevonási portál | Kft formában működő eladó cégek

More from Medium

IAT340 Synthesis Composition — Surrey Streets

UKISS Tech holds inaugural event for Hugware® hardware wallet

INTRODUCING JIRAIYA(JIRA)

Operational Rules for the ONDA Project Lunch Pool